HMS Datablad
STALLOY TITAN
             
1. Navn: STALLOY TITAN
2. Sammensetning / Retningsanalyse
               
C Si Mn Ti + Al + Zr Fe
0,06 % 0,5 % 1,1 % < 1,1 % Rest
           
3. Leverandør    
  Stalloy Standard Alloys AS 2055 Nordkisa  
  Tel. 63975615 Fax. 63975607 Kontaktperson: Knut Antonsen
                            
4. Fysiske og kjemiske egenskaper
  Kompakt tråd for MIG sveising.
              
5. Risikomomenter  
  Generelt: Ved sveising og lodding dannes røyk og gasser som kan være plagsomme for operatøren og som kan medføre helsefare. Vær oppmerksom på at nitrøse gasser og ozon kan dannes ved sveising og lodding.
Mengde og art av den røyk som dannes bestemmes av elektrodedekkets, kjernetrådens og grunnmaterialets sammensetning og overflatens beskaffenhet samt den strømstyrke som anvendes. Unngå øyekontakt og innånding av støv og gasser fra produktet. Hudkontakt innebærer normalt ingen risiko, men bør unngås for å forebygge allergiske reaksjoner. Når en elektrode eller lodd anvendes i en sveise/loddeprosess, er de viktigste faremomentene varme, stråling, elektrisk strøm og røyk.
              
  Varme: Sprut av smeltet metall og gnister kan forårsake brannskader og brann.
       
  Ståling: Stråling fra lysbuen kan gi alvorlige skader på øyne og hud.
        
  Strøm: Elektrisk strøm kan være livsfarlig.
            
  Røyk: Overeksponering av sveiserøyk kan virke sterkt irriterende eller etsende på slimhud i svelg og åndedrettsorganer og påvirke lungefunksjonen. Spesielt krom og nikkelforbindelser, som Cr6+, antas å kunne være en kreftfremkallende faktor. Kan gi allergi ved innånding.
              
6. Forebyggende vernetiltak
  Generelt: Sørg for god almenventilasjon ved lodding og sveising.
             
  Åndedrettsvern: Avgir ved normal temperatur ikke helsefarlige damper. Ved sveising/lodding bør det brukes egnet punktavsug eller friskluftmaske.
               
  Øyevern: Bruk godkjent sveisemaske/briller. Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen.
               
  Arbeidshansker: Bruk godkjente sveisehansker ved lodding/sveising. Vask hendene før spising og røyking.
        
7. Førstehjelpsbehandling
  Generelt: Fjern den skadede fra eksponeringskilden, sørg for frie luftveier, ro og varme. Ved bevisstløshet: løs tettsittende klær og plaser i stabilt sideleie. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person.
      
  Innånding: Ved pustevansker gi oksygen. Ved åndedrettsstans gi kunstig åndedrett. Søk legehjelp snarest.
        
  Hudkontakt: Vask huden med vann og såpe. Oppsøk lege hvis symptomene vedvarer.
      
  Øyekontakt: Skyll øyeblikkelig med vann i 10 - 15 minutter. Hold øynene åpne. Hvis ikke symptomene gir seg, kontakt lege.
       
8. Andre opplysninger
    Dette informasjonsbladet er utarbeidet i henhold til Arbeidstilsynets forskrift nr. 565, § 5. Viser ellers til øvrige publikasjoner:
Veiledning nr. 361 Administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære.
Forskrift nr. 551 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kull buemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid).
Veiledning nr. 560 Veiledning om forskriftene i nr. 551.